Kopalnia Ogorzelec O spółce – Kopalnia Ogorzelec
O spółce

Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. z siedzibą w Ogorzelcu powstała dnia 01.10.1991 roku na bazie przejętego oddziału Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych we Wrocławiu, który od 1972 roku prowadził eksploatację tutejszego złoża amfibolitu. W sierpniu 1999 roku Spółka odkupiła od KOSD Wrocław mienie stanowiące kopalnię „Ogorzelec”, które do tego czasu było użytkowane przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy.

Wszystkie udziały Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. należą do Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Podstawową dziedziną działalności Spółki jest wydobywanie amfibolitu oraz produkcja kruszyw budowlanych, drogowych i kolejowych. W ramach tej działalności od 1991 roku do 2014 roku Spółka eksploatowała złoże „Ogorzelec”, którego zasoby uległy wyczerpaniu. W 2014 roku otwarto nowe złoże amfibolitu „Ogorzelec I” stanowiące część wzgórza Pliszka. Zasoby bilansowe nowego złoża przekraczają 47 mln ton, co zabezpiecza potrzeby surowcowe kopalni na ponad 30 lat. Obecnie wyrobisko ma kształt stokowy i złoże znajduje się ciągle w fazie rozcięcia. Najwyższy poziom eksploatacyjny znajduje się na rzędnej 760 m npm, co oznacza, że jesteśmy najwyżej położoną czynną kopalnią odkrywkową w Polsce.

Produkcja kruszyw początkowo odbywała się na dwóch oddzielnych instalacjach. Na tzw. „starym zakładzie” produkowano kliniec i tłuczeń a na tzw. „nowym zakładzie”, który jest częścią obecnego zakładu przeróbczego, grysy. W 1993 roku zbudowano drugą linię do produkcji grysów w „nowym zakładzie”. W 1999 roku rozpoczęto modernizację „nowego zakładu” przystosowując go do produkcji wszystkich asortymentów kruszyw a w 2001 roku zlikwidowano „stary zakład”. Obecnie cała produkcja odbywa się na jednym stacjonarnym zakładzie przeróbczym, który posiada trzy stopnie kruszenia, kilka stopni przesiewania i dwie niezależne linie do produkcji grysów, co pozwala na uzyskanie wyrobów o najwyższej jakości. Płukanie grysów odbywa się na oddzielnej instalacji.

Wykonywana od kilku lat modernizacja zakładu przeróbczego oraz likwidacja „wąskich gardeł” w ciągu technologicznym wpłynęła na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu przeróbczego oraz wydajności pracy. W 2015 Spółka przygotowała magazyn wyrobów gotowych o pojemności ponad 200 tys. ton. Działania te pozwoliły na zwiększenie miesięcznej produkcji w sezonie sprzedaży i pokrycie występującego wtedy zwiększonego zapotrzebowania na kruszywo.

Roczna produkcja i sprzedaż kruszywa wynosi wynosi 1 mln-1,5 mln ton.

Ze względu na wysoką jakość wydobywanego amfibolitu ze złoża w trakcie produkcji nie powstają odpady złożowe i przeróbcze.

 

Złoża

 

Złoże Ogorzelec I

Aktualnie eksploatowane złoże „Ogorzelec I” posiada udokumentowane ponad 47 mln ton zasobów bilansowych amfibolitu. Przy obecnym poziomie wydobycia umożliwia to prowadzenie eksploatacji przez kolejne 30 lat.

Obszar udokumentowanego złoża „Ogorzelec I” znajduje się na bezimiennym wzgórzu
o wysokości 767 m npm i górze Pliszka (785 m npm), około 300 m na południowy-wschód od wsi Ogorzelec, na terenie gminy Kamienna Góra w województwie dolnośląskim.

Geograficznie obszar złoża stanowi fragment Sudetów Środkowych opisywanych w literaturze jako Wzgórza Bramy Lubawskiej. Złoże jest położone u podnóży Karkonoszy i Lasockiego Grzbietu, na południowy-wschód od przełęczy kowarskiej.

Amfibolit zalega najczęściej pod serią utworów czwartorzędowych, wykształconych w postaci glin pylastych, na ogół z ostrokrawędzistym rumoszem zwietrzałej skały, barwy brunatno-brązowej. Miąższość tego kompleksu dochodzi maksymalnie do 7,0 m. Są też rejony gdzie amfibolit o charakterze skały złożowej zalega bezpośrednio pod powierzchnią terenu. Miąższość serii złożowej, limitowana morfologią terenu i założonym spągowym poziomem dokumentowania wynosi maksymalnie 102 m w rejonie góry Pliszka, minimum osiągając w rejonie północnej granicy udokumentowania, gdzie granica pionowa biegnie  w pobliżu rzędnej 680 m n.p.m. /spągowa granica udokumentowania/. Występujące wkładki gnejsu /kontakty gnejsu z amfibolitem są nieostre i nie zostały zaliczone do kopalin towarzyszących/ nie różnią się pod względem fizyko-mechanicznym od własności amfibolitu dlatego są pełnowartościowym surowcem do produkcji kruszywa.

 

Złoże Ogorzelec

Złoże amfibolitu „Ogorzelec” położone jest na południowo – zachodnich stokach wzgórza zielona skała, około 400 m na południe od wsi Ogorzelec na terenie gminy Kamienna Góra w województwie dolnośląskim.

Geograficznie obszar złoża jest usytuowany na styku trzech jednostek fizjograficznych, tj. Rudaw Janowickich i Karkonoszy należących do Sudetów Zachodnich oraz Wzgórz Bramy Lubawskiej (Sudety Środkowe).

Złoże Ogorzelec budowały amfibolity stanowiące kopalinę główną oraz gnejsy, stanowiące kopalinę towarzyszącą. Obecnie zdecydowaną większość stanowią gnejsy, natomiast amfibolit pozostał w niewielkich partiach złoża, na poziomie +570 i +590 m n.pm. oraz sporadycznie w ociosach poziomu +615 m n.pm.

W obrębie istniejącego wyrobiska można dokładnie prześledzić kontakt między soczewą amfibolitu i otaczającymi ją gnejsami.

Pierwotnie amfibolit stanowił centralną część złoża i tworzył podłużną soczewę o rozciągłości NE-SW zanurzającą się i rozszerzającą w kierunku południowo-zachodnim. Właśnie w tej części złoża zasięg amfibolitu był największy. W centralnej części wyrobiska widoczne było silne zwężenie soczewy od 10 do 50 m w zależności od poziomu, a także postępujące w kierunku północnym stopniowe podnoszenie spągu i wyklinowanie amfibolitu na coraz wyższych poziomach kamieniołomu.

Zasoby złoża Ogorzelec uległy w roku 2014 wyczerpaniu.

reazliacje
Realizacje
z użyciem kruszywa
oferta
Nasza
oferta handlowa
spolka
Poznaj
naszą spółkę

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o. jest beneficjentem środków unijnych przyznanych w ramach projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY.

  • Program operacyjny: PIOR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Działanie: Dotacje na kapitał obrotowy
  • Cele projektu – dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID-19
  • Planowane efekty – utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
  • Wartość projektu - 118.547,46 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich – 100 %