Aktualności

 

Ogorzelec, dn. 22.07.2015 r.

Podsumowanie pierwszego półrocza 2015 roku.

Otwarcie nowego złoża Kopalni poprzedzone było głęboką analizą potrzeb rynku . Wielomiesięczne prace związane ze zmianą recept u obecnych Kontrahentów oraz pozyskanie nowych kontraktów na rynku ogólnopolskim przyniosły oczekiwany rezultat. Po upływie kilkunastu miesięcy intensywnej pracy nad ponownym wdrożeniem  skały z nowego złoża amfibolitu z Ogorzelca na rynek  – przyniosły zadawalające efekty.  Amfibolit jako skała twarda spełnia nie tylko wymagane normami parametry fizyko - chemiczne (plasując się w pierwszej trójce skał dostępnych w Polsce) , ale także wymagania głównych wykonawców robót drogowych, mostowych i kolejowych działających na rynku polskim. Obecnie Kopalnia Ogorzelec realizuje dostawy kruszyw na strategiczne inwestycje w Polsce do których należą między innymi:

- obiekty mostowe przy budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku  Zambrów-Mężenin 
   oraz Mężenin - Jeżewo (  kruszywa do betonów)

- obwodnica Inowrocławia ( kruszywa do mas bitumicznych)

- modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra

 Dodatkowo dostarczamy kruszywa z Kopalni Granito-gnejsu na :

- budowę odcinka autostrady A1 Stryków-Tuszyn (kruszywa na nawierzchnię betonową) i obwodnicę Ostródy (SMA))

 

 

  

Spotkanie z Kontrahentami

W czerwcu 2015 roku odbyło się coroczne spotkanie z klientami z całej Polski, mające na celu rozpoznanie potrzeb rynku oraz wymianę doświadczeń w branży budowlanej w zakresie kruszyw twardych. Spotkanie miało miejsce w urokliwym kompleksie „Jelenia Struga” i urozmaicone było  zwiedzaniem sztolni w Kowarach. Kopalnia Ogorzelec serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym gościom za czynne i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.
 
Ogorzelec, wrzesień 2014 r..


Spółka otrzymała Certyfikat Instytutu Kolejnictwa nr CZ-IK 23/2014potwierdzający zakres zastosowania kruszywa amfibolitowego frakcji 31,5/50 mm jako materiał podsypkowy do budowy
i utrzymania nawierzchni kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A.

 

 

Maj 2014 – Otwarcie Kopalni Amfibolitu

Otwarcie Kopalni Amfibolitu

Pierwsze półrocze 2014 roku było dla Kopalni Ogorzelec Sp. z o.o. czasem  przekształceń. Zmiana Zarządu i proces wprowadzonych zmian spowodował działania mające na celu reorganizację działalności Firmy. Spółka zakończyła eksploatację złoża granito-gnejsu i rozpoczęła prace na nowo otwartej Kopalni amfibolitu. Uruchomienie nowej Kopalni wymagało przeprowadzenia szeregu prac umożlwiających docelowo wydobycie kamienia. Budowa drogi dojazdowej z zakładu przeróbczego do wyrobiska  oraz odkrycie złoża stanowiło inwestycję zarówno czasochłonną jak i kosztowną. Płynne przejście z eksploatacją ze starej kopalni na nową utrzymując założenia planów sprzedażowych wymagało prowadzenia strategii która planowana była już z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem
i dotyczyła wdrożenia kruszywa na rynek ogólnopolski celem uzyskania aprobaty. Wszystkie działania zakończyły się sukcesem.  

We wrześniu 2014 roku Kopalnia Ogorzelec rozpoczęła ciągłą produkcję kruszyw amfibolitowych z nowego złoża. Ilość zasobów bilansowych kopaliny głównej to 47.649 tyś Mg z koncesją ważną do 2050 roku. Geograficznie obszar złoża stanowi fragment Sudetów Środkowych i położony jest u podnóży Karkonoszy i Lasockiego Grzbietu. Teren w obrębie złoża jest morfologicznie zróżnicowany. Wysokość terenu kształtuje się w granicach 640-785 m npm.  Złoże zostało udostępnione w północno-zachodniej części obszaru górniczego i eksploatowane jest systemem ścianowym w wyrobisku o charakterze stokowym.

 


Ogorzelec, dn. 22.01.2013 r.


Certyfikat Zgodności CZ IK - 40/2012
oraz Certyfikat Zgodności CZ IK - 41/2012

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 25 września 2012 przyznał Certyfikat Zgodności wyrobu na Tłuczeń kolejowy . Wyrób spełnia wymagania WTWiO – Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej – PKP PLK S.A. Biuro Dróg Kolejowych . Tłuczeń z Kopalni Ogorzelec to materiał podsypkowy do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A. w tym na liniach przystosowanych do dużych prędkości v≥160 km/h.

 


Ogorzelec, dn. 22.01.2013 r.


Certyfikat „Systemu Zarządzania Jakością” Nr S/AC 092/002/12

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego udzielił ponownej certyfikacji systemu zarządzania jakością Kopalni Ogorzelec Sp. z o.o. w zakresie zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 .

 


Ogorzelec, dn. 21.12.2012 r.


Brązowy Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012 dla Kopalni „Ogorzelec”

Decyzją kapituły programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Kopalnia „Ogorzelec” w dniu 9 listopada 2012 r. otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012 oraz została nagrodzona Brązowym Laurem "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2012.

 


Ogorzelec, dn. 22.06.2012 r.


Tytuł „Rzetelna Firma” 2012 dla Kopalni „Ogorzelec”

W 2012 r. Kopalnia "Ogorzelec" uczestniczyła w programie "Rzetelna Firma" i w kwietniu została nagrodzona „Złotym Certyfikatem Rzetelności 2012”. Przyznanie tytułu w tym programie ma duże znaczenie dla polskich przedsiębiorstw, gdyż jest ukoronowaniem rzetelnych postaw w biznesie. Fakt otrzymania takiego wyróżnienia potwierdza nie tylko silną pozycję rynkową i przewagę nad bezpośrednimi konkurentami, ale także znaczący wpływ na jakość polskiej gospodarki.

 


Ogorzelec, dn. 20.12.2011 r.


Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011 dla Kopalni „Ogorzelec”

W 2011 r. Kopalnia "Ogorzelec" po raz piąty uczestniczyła w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, wyniki ekonomiczne oraz jakość produktów. Decyzją kapituły programu, Kopalnia „Ogorzelec” w dniu 2 grudnia 2011 r. otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011 oraz Złotą Statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2011.

 


Ogorzelec, dn. 11.08.2011 r.

Komunikat w sprawie programu działań Kopalni „Ogorzelec” Sp. z o.o. na rzecz wsi Ogorzelec

W oparciu o strategię działania Kopalni „Ogorzelec” Sp. z o.o. na lata 2011-2015 i zatwierdzony przez radę nadzorczą Spółki plan działalności Spółki na 2011 rok oraz po odbytych spotkaniach z przedstawicielami mieszkańców Ogorzelca i władz gminy Kamienna Góra, zarząd Spółki przedkłada poniżej informację na temat wieloletniego programu działań Kopalni „Ogorzelec” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Ogorzelca. Program nie obejmuje działań Kopalni „Ogorzelec” w sprawach indywidualnych, związanych z funkcjonowaniem Spółki, w szczególności zakładu górniczego, a także wynikających z zapobiegania powstawaniu szkód górniczych lub będących ich następstwem, które realizowane są w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz Kodeksu cywilnego.
Poszczególne przedsięwzięcia zawarte w programie mają charakter wieloletni lub jednorazowy, tzn. są przewidziane do wykonania w 2011 roku. Niektóre przedsięwzięcia zostały zrealizowane przed ogłoszeniem komunikatu. Informacja na ten temat zostanie wkrótce podana na naszej stronie internetowej.
Program będzie corocznie aktualizowany.

Wieloletni program działań Kopalni „Ogorzelec” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Ogorzelca

 


Ogorzelec, dn. 14.01.2011 r.

Spotkanie w świetlicy w Ogorzelcu

W dniu 11 stycznia 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Kopalni „Ogorzelec”, Urzędu Gminy Kamienna Góra oraz mieszkańców, których zabudowane nieruchomości znajdują się w zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych. Jego inicjatorem i organizatorem był Pan Radny Piotr Respondek. Wiodącym tematem spotkania były Zasady działalności Kopalni „Ogorzelec” z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej, głównie w aspekciewydarzenia z dnia 2 września 2010 r.  Ponadto, przedstawiciele Urzędu Gminy zaprezentowali zasady, w oparciu o które w niedalekiej przyszłości sporządzany będzie plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego. Z uwagi na ograniczenie problematyki do zagadnień związanych z terenem górniczym, w szczególności strefą rozrzutu, spotkanie miało charakter zamknięty. Informacje będące w kręgu zainteresowania wszystkich mieszkańców Ogorzelca, zgodnie z wdrażanymi  przez Spółkę działaniami informacyjnymi, będą publikowane na jej stronie internetowej.

 


Komunikat w sprawie działań na rzecz wsi Ogorzelec

  1. Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. pragnie podziękować mieszkańcom wsi Ogorzelec za aktywne uczestnictwo w spotkaniach i rozmowach dotyczących działalności Kopalni. Przedstawiciele Spółki z zainteresowaniem wysłuchali opinii mieszkańców na temat jej działalności i związanych z tym niedogodności.
  2. Uzyskane podczas rozmów z mieszkańcami informacje oraz sugestie będą uwzględnione przy bieżących decyzjach operacyjnych oraz w planowanym rozwoju kopalni. Pomogą one w dalszym ciągu minimalizować negatywne wpływy eksploatacji na otoczenie.
  3. Opinie mieszkańców będą także ważnym elementem powstającego programu działań na rzecz wsi Ogorzelec. Będzie to program wieloletnich działań finansowych i rzeczowych. Program ten, po uzgodnieniu z władzami Gminy, zostanie przedstawiony do wiadomości mieszkańców Ogorzelca w pierwszym kwartale 2011 roku.
  4. Liczymy na Państwa zrozumienie dla podjętych i planowanych decyzji oraz szeroką współpracę z w zakresie działań dla dobra wspólnego.
Ogorzelec, dn. 21.12.2010 r. Prezes Zarządu
Jacek Berkowski

 

 


W imieniu Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kopalnia "Ogorzelec" Sp. z o.o. pragnę poinformować, że nasza Spółka przystąpiła do wdrażania działań informacyjnych w obszarze zainteresowania społeczności wsi Ogorzelec. Celem tych działań jest przekazywanie mieszkańcom danych na temat rzeczywistych planów i realnych perspektyw działalności górniczej na terenie miejscowości. W pierwszym etapie część przedmiotowych informacji zostanie upubliczniona na stronie internetowej Spółki. O kolejnych przedsięwzięciach w tym zakresie będziemy powiadamiać na bieżąco.

Prezes Zarządu
Jacek Berkowski