Andrzej Kręcichwost

Moje rozważania, czyli o jakości procesu przesiewania słów kilka

Jakość produkowanych kruszyw oraz koszty ich wytwarzania są priorytetem przedsiębiorstw górniczych w procesach zarządzania produkcją. Wynika to z odpowiedzialności za produkt, konkurencji na rynkach surowcowych oraz zmienności potrzeb asortymentowych klientów. Taka sytuacja wymusza rozwój wewnętrznych systemów kontroli jakości i podnoszenie kwalifikacji kompetencyjnych pracowników, co bezpośrednio wpływa na efektywność przedsiębiorstwa.

Jednak pomimo tego, że temat przesiewania kruszyw jest dobrze rozpoznany zarówno w teorii, jak i w praktyce, różnice zdań dotyczące jakości kruszyw między producentami a odbiorcami są nadal powszechne. Wynika to z wielu czynników, jednak podkreślmy to na samym wstępie – kluczową rolę odgrywa tutaj zawsze człowiek i jego nadzór nad poszczególnymi etapami procesu produkcji.

Konfrontacja pomiędzy producentami a odbiorcami trwa od dawna

Konfrontacja pomiędzy producentami a odbiorcami w branży budownictwa przemysłowego i drogowego, którzy wykorzystują kruszywa jako składniki betonów, wyrobów betonowych oraz nawierzchni drogowych, trwa od dawna. Istotą tej współpracy jest to, że obie strony pracują na podstawie wymagań zawartych w normach EN, czyli normach europejskich.

Skuteczność i wydajność przesiewania kruszyw – przedmiot rozważań teoretycznych i praktycznych

Zagadnienie skuteczności i wydajności przesiewania kruszyw łamanych jest zakresem rozważań teoretycznych i praktycznych. Jak podkreśla Jerzy Malewski – na ten temat jest dostępna ogromna wiedza praktyczna i teoretyczna. Autor artykułu „Sterowanie procesem przesiewania w przesiewaczkach wielopokładowych”, przywołuje tu chociażby takie nazwiska jak: Czeczott, Gaudin, Taggart czy Dietrych, które wniosły znaczący wkład w tę dziedzinę.

Producenci przesiewaczy koncentrują się głównie na sprawności urządzeń, doborze parametrów dynamicznych pracy przesiewacza oraz geometrii sit. W artykule Malewskiego znajdziemy również model operacji przesiewania, który umożliwia kontrolowanie procesu przesiewania w granicach zdefiniowanych normami klas ziarnowych. Wnioski z tej publikacji odnoszą się do takich aspektów, jak nierównomierność obciążenia przesiewacza, jego sprawność w miarę przepływu ziaren po sicie oraz zależność wskaźnika jakości od wielkości otworów sit. Jest to niewątpliwie cenny materiał, który pomaga lepiej zrozumieć proces technologiczny przesiewania i rozwiązywać najczęstsze problemy, z jakimi borykają się producenci kruszyw.

Jednak pomimo tego, że ta tematyka jest tak dobrze rozpoznana, to dlaczego wciąż istnieją różnice zdań w zakresie jakości pomiędzy producentami a odbiorcami? Dlaczego tak się dzieje? Jak to często bywa, odpowiedź brzmi: „to zależy” 😊.

Co wpływa na skład ziarnowy kruszywa?

Istnieje wiele warunków, które mają wpływ na skład ziarnowy kruszywa. Niewątpliwie jest to sam surowiec, jego proces kruszenia, warunki atmosferyczne, nie wykluczając w tym pory roku. Nie bez znaczenia jest również proces logistyczny i składowania kruszyw. Jednak moim zdaniem najistotniejszym czynnikiem jest zawsze człowiek i jego sposób nadzorowania poszczególnych etapów procesu.

Dlaczego tak uważam? Otóż to od człowieka zależy kwalifikacja surowca do kruszenia. Od człowieka zależy również to, co dalej zadzieje się z surowcem i jakie wyroby zostaną z niego wytworzone. Kruszarce, przenośnikowi, czy przesiewaczowi jest tak naprawdę wszystko jedno, co zostanie podane do wykonania pracy. To człowiek podejmuje decyzję o uruchomieniu ciągu technologicznego i jeżeli tylko parametry określone przez niego w systemie sterowania ciągiem technologicznym zostaną spełnione, maszyna będzie wykonywała swoją pracę.

Jakość przesiewania – wszystko jest w rękach człowieka

Jakość procesu przesiewania zależy na największej mierze od człowieka. Od jego wiedzy, nabytych umiejętności, a nawet samopoczucia. W zasadzie cały proces wytwarzania kruszyw jest silnie skorelowany z działaniami lub ich brakiem po stronie człowieka.

Przykład:

Jeśli pracownik – operator nie będzie chciał dostrzec na nocnej zmianie, że sito uległo uszkodzeniu, to tego „nie dostrzeże”, a przed końcem zmiany przekaże, osobie dozoru, że „chyba sito strzeliło bo coś grube kruszywo zaczęło się sypać”.

Niemniej jednak, jeśli producent jest świadomy słabości swojego systemu, może wprowadzać działania korygujące. Jakość kruszyw zależy także od odbiorcy, który powinien być świadomy procesów zachodzących w swoim systemie. Również w tym przypadku istotną rolę odgrywa człowiek, począwszy od złożenia zamówienia i określenia kryteriów brzegowych dla kruszywa, poprzez proces logistyczny. Jak widać jest to złożony system, który angażuje wiele osób, podmiotów oraz środków technicznych, za pomocą których kruszywo dociera do miejsca przeznaczenia.

Przykład:

Zamówiono frakcje 2-5 mm, 2-8 mm, 4-8 mm, które dostarczono w procesie złożonym (dostawa samochodami samowyładowczymi na bocznicę kolejową, załadunek na wagony, transport do stacji przeznaczenia, rozładunek i transport samochodami samowyładowczymi do boksów wytwórni). Po wykonaniu badań przez pracownika laboratorium okazało się jednak, że w boksie frakcji 2-5 mm istnieje zbyt duża ilość nadziarna od oczekiwanej i zadeklarowanej przez producenta.

Jaki jest tego skutek?

Więcej przeczytasz: J.Malewski, Sterowanie procesem przesiewania w przesiewaczach wielopokładowych, Mining Science -Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, s.95-106, dostępny w Internecie:

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3d517895-5dca-4638-b543-1138f020a0d3/c/malewski_mining_science_23_1.pdf

1J.Malewski, Sterowanie procesem przesiewania w przesiewaczach wielopokładowych, Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, s. 95-106.

Masz pytania odnośnie oferty?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Nie chcesz czekać ? Skontaktuj się z nami bezpośrednio

biuro@kopalniaogorzelec.com.pl
75 742 44 26