Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję (zwanym dalej RODO), iż Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o. Ogorzelec 116, 58-400 Kamienna Góra.

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Administratora Danych Osobowych:

e-mailem: biuro@kopalniaogorzelec.com.pl

listownie na adres Administratora danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, czyli wszelkie możliwe czynności zmierzające do przygotowania, zawarcia i rozliczenia umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.

Typowymi przykładami takich celów są: przedstawienie oferty handlowej z możliwymi przeprowadzonymi negocjacjami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Rozpatrywanie reklamacji, czyli podejmowanie działań zmierzających do rozpatrzenia wniosku na podstawie zawartej umowy lub pozyskanych danych osobowych od zgłaszającego reklamację.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz wygaśnięcia roszczeń związanych ze złożoną reklamacją.

Ocena możliwości weryfikacji potencjalnego dostawcy, rozumie się przez to pozyskane dane z ofert handlowych, których celem jest możliwość podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy podmiotami tj. kopalnia – dostawca.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. c, f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres współpracy lub jej wygaśnięcia, a także przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z realizowanej umowy. W przypadku nie podjęcia współpracy przez okres nie dłuższy niż 5 lat od pozyskania danych osobowych.

Obsługa korespondencji, rozumie się przez to wszelkie możliwe czynności związane z prowadzeniem korespondencji pomiędzy Administratorem danych a podmiotami danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz systemów informatycznych umożliwiających prowadzenie tego rodzaju korespondencję.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu przejrzystości korespondencji i współpracy z podmiotami danych oraz zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w przypadku korespondencji tradycyjnej lub e-mail. Okres ten może być dłuższy jeśli przedmiotowa korespondencja służy prowadzonym innym celom do których administrator został zobligowany.

Ochrona przed roszczeniami oraz dochodzenie należności, czyli w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność zabezpieczenia materiału dowodowego w ramach prowadzonego dozwolonego przez prawo postępowania zmierzającego do uzyskania należności z tytułu zamówionych lub sprzedanych wyrobów.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. c w związku z art. 118 KC, art. 6 ust 1 pkt. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w

związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie kopalni, bocznicy kolejowej w Kamiennej Górze, co wiąże się z zapisem video w obszarach objętych monitoringiem wizyjnym o czym świadczą umieszczone oznaczenia graficzne.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. f RODO

Dane osobowe są rejestrowane w formie wizyjnego zapisu elektronicznego i będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 tygodni do nadpisania. W przypadku gdy nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrań zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu nagrania będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego, rozumie się przez czynności związane z potencjalnym zatrudnieniem pracownika do pracy w Kopalni Ogorzelec na podstawie przedstawionej oferty.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: KP) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).” będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda [art. 6 ust. 1 lit a RODO] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Dane osobowe będą przetwarzane, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie [art. 9 ust. 2 lit. a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres jednego roku od daty wyrażenia zgody. Po tym okresie przekazane dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą usuwane.

Związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia i obowiązków służbowych oraz realizacji zadań na podstawie zawartej umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby związane z zatrudnieniem w szczególności: szkoleń, medycyny pracy, wypadków przy pracy, przyznania świadczeń socjalnych, podróży służbowych, rachunkowości, ubezpieczeń i podatków, zapewnienia komercyjnych świadczeń socjalnych i ubezpieczeń grupowych – w przypadku przystąpienia, bezpieczeństwa i organizacji pracy, dochodzenia roszczeń, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony zasobów pracodawcy, prowadzenia monitoringu wizyjnego i elektronicznego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) i c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o pracę, do momentu zakończenia stosunku pracy. Akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie podstawy wymiaru składek będą przechowywane:

 1. 50 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy przed 1 stycznia 1999r.,
 2. 50 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy po 1 stycznia 1999r.,
 3. 10 lat od zakończenia stosunku pracy w przypadku osób przyjętych do pracy po 1 stycznia 2019r..

Dokumenty podatkowe PIT-11 będą przechowywane 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku, pozostałe dokumenty 3 lata.

Działania marketingowe, w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód – polegające na przekazywaniu Pani/Panu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych. Jeżeli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do takich podmiotów m.in. należą podmioty: świadczące usługi informatyczne, w szczególności o charakterze bazodanowym oraz hostingu poza infrastrukturą administratora; świadczące usługi doradztwa technicznego, prawnego, księgowego, kadrowego; świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, firmy kurierskie i pokrewne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem poprzez stronę internetową https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, listownie na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 lub telefonicznie 0048 22 531 03 00.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji umowy.

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą w Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o.

Szanowna/y Pani/e

Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku do przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO. Pełna treść rozporządzenia pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/131/224

Definicje

Administrator – to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o.
58-400 Kamienna Góra, Ogorzelec 116, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Osoba, której dane dotyczą – to osoba fizyczna, która korzysta z usług Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. i jako osoba współpracująca z administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej, umowy o pracy lub innej umowy wiążącej podmioty w określonym celu na rzecz lub w imieniu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o..

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. stosuje zasady w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • zgodności z prawem,
 • rzetelności i przejrzystości,
 • ograniczenia celu przetwarzania,
 • minimalizacji danych,
 • prawidłowości danych,
 • ograniczenia przechowywania,
 • integralności i poufności,
 • rozliczalności,
 • ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych;

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie na zasadach określonych w art. 51 RODO. W Polsce z dniem obowiązywania RODO to jest od 25 maja 2018 roku funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);

Cookies – lub ciasteczka, to krótkie pliki tekstowe przechowywane w pamięci komputera, które serwer wysyła na urządzenie w momencie odwiedzenia danej strony WWW. Plik cookie zawiera informacje na temat strony z której pochodzi, czas ważności ciasteczka, numer identyfikacyjny przeglądarki. Pliki cookies wykorzystywane są celem dostosowania zawartości treści na stronie do preferencji użytkowników, a co za tym idzie – optymalizacji tych stron.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W zakresie art. 13 RODO – prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sytuacji kiedy sam to Pani/Pan przekazuje swoje dane osobowe

Na podstawie zapisów w art. 13 ust. 1 i 2 RODO pracownicy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. przekazują informacje zawarte w tym artykule w momencie zbierania danych osobowych lub odpowiadając na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o.. Informacje, o których mowa powyżej nie są przekazywane w sytuacji, gdy już Pani/Pan nimi dysponuje.

 1. W zakresie art. 14 RODO – prawo do informacji wtedy, gdy Pani/Pana dane osobowe trafią do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. z innych źródeł

Na podstawie zapisów w art. 14 ust. 1 i 2 RODO informacje muszą być Pani/Panu przekazane w rozsądnym terminie po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych, ale nie później niż w ciągu 30 dni, albo jeżeli dane osobowe mają być stasowane do komunikacji z Panią/Panem nie później niż przed pierwszą komunikacją, albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

Informacje o których mowa powyżej nie są przekazywane, gdy już nimi Pani/Pan dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Pani/Pana danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa).

 1. W zakresie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych

Prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. z pytaniem czy podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe. W świetle zapisów zawartych w art. 15 ust. 1-3 RODO może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie celu przetwarzania, kategorii, informacje o obiorcach lub kategoriach odbiorców, planowany okres przechowywania danych osobowych, informacje o prawach, informacje o źródle pozyskania danych jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio odo osoby której dane dotyczą, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, informacje czy dane są przekazywane do państwa trzeciego.

 1. W zakresie art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych osobowych

Prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. o sprostowanie swoich danych lub ich uzupełnienie, przy czym wszelkie aktualizacje winny być ograniczone do celu ich przetwarzania.

 1. W zakresie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

W ramach tego prawa może Pan/Pani żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, jednakże w świetle art. 17 ust. 3 RODO przewidziane są okoliczności, kiedy to prawo nie może być realizowane.

Najczęstszym powodem odmowy realizacji prawa do usunięcia danych osobowych będzie konieczność ich przechowywania przez okres:

………………………………..

 1. W zakresie art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłączenie do ich przechowywania, jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa w myśl art. 18 ust. 1 RODO, jeżeli Pan/Pani kwestionuje prawidłowość swoich danych, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, wniesiono sprzeciw w trybie art. 21 ust. 1 RODO. W myśl tego prawa przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie.

 1. W zakresie art. 19 RODO – prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania

Na podstawie tego artykułu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

 1. W zakresie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych

Z prawa może Pani/Pan skorzystać jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub celu wykonania zawartej umowy oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w formie tradycyjnej (papierowej). W ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.

 1. W zakresie art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu

W Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. prawo to będzie realizowane w nielicznych przypadkach. Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

 1. W zakresie art. 22 RODO – zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

W Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. nie są podejmowane wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Sposób i terminy praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO

Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem.