System Zakładowej Kontroli Produkcji jest zgodny z normami EN dotyczącymi produkcji kruszyw. W ramach ZKP jako zespół podejmujemy wszelkie niezbędne działania zgodne z wymaganiami określonymi w normach:
EN 12620:2002+A1:2008,
EN 13043:2002+AC:2004,
EN 13242:2002+A1:2007,
EN 13450:2002+AC:2004.

Stosowany system nadzoru w kopalni Ogorzelec nad technologią produkcji obejmuje:
• Kwalifikację surowca do przeróbki,
• Ocenę stanu technicznego maszyn stosowanych w linii przeróbczej,
• Badania wyrobu.

Surowiec przeznaczony do produkcji kruszyw poddawany jest badaniom przez wykwalifikowany personel. Na podstawie osiągniętych wyników badań podejmowane są decyzje o zakresie procesu produkcji włącznie z modyfikacjami technologii stosowanego procesu produkcyjnego.
Produkcja kruszyw odbywa się z surowca pozyskiwanego z jednego złoża Ogorzelec I.

Jakość

Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów poprzez wytwarzanie najwyższej jakości kruszyw drogowych, budowlanych i kolejowych.

Nasza działalność jest ukierunkowana na klienta, dlatego w codziennej pracy opieramy się na:

1. Zorientowaniu na kliencie

Monitorujemy rynek, słuchamy klientów i wspólnie dążymy do rozwiązywania pojawiających się wyzwań. Nasza codzienna praca skupiona jest na terminowej realizacji podjętych zobowiązań.

2. Wysokiej jakości produktów

Amfibolit – skała, która łączy w sobie szeroki zakres zastosowań i najwyższe parametry fizyko-mechaniczne stanowi bazę produkcji. Wysoka jakość surowca i ciągły proces nadzoru procesu produkcji stanowią najlepsze referencje dla klientów i definiuje podstawy ekonomicznego powodzenia Spółki.

W ramach procesów związanych z pozyskiwaniem
i przetwarzaniem surowca do postaci kruszyw uwzględniamy oddziaływanie na środowisko naturalne i najbliższe otoczenie.

3. Ciągłym doskonaleniu

Doskonalimy nasze produkty, nieustannie kontrolujemy wyroby oraz modernizujemy park maszynowy w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości produktów. Szkolimy pracowników
i podnosimy ich świadomość, aby wiedzieli jak ważny wpływ niesie ich praca na końcowy wynik Spółki.

Zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Pełne zrozumienie celów Polityki Jakości oraz zaangażowanie pracowników w ich utrzymanie i doskonalenie, daje podstawę do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz rozwoju Spółki.

Kierownictwo Spółki przyjmuje powyższą Politykę Jakości i odpowiada za jej realizację.