Podle Čl. 13 sekce 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 /46/EC, oznamuji (dále jen GDPR), že Správcem osobních údajů je Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „OGORZELEC“ Sp. z o. Ogorzelec 116, 58-400 Kamienna Góra.

Veškeré záležitosti týkající se zpracování osobních údajů a výkonu práv souvisejících se zpracováním osobních údajů lze směřovat na Správce osobních údajů:

e-mailem: biuro@kopalniaogorzelec.com.pl

poštou na adresu správce osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

Uzavření a plnění smlouvy se Správcem , tj. veškeré případné činnosti směřující k přípravě, uzavření a vypořádání smlouvy, a po jejím skončení budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k prokázání správnosti plnění povinností z ní vyplývajících do uplynutím lhůt uvedených v ustanoveních o archivaci.

Typickými příklady takových cílů jsou: předložení obchodní nabídky s možným jednáním.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 oddíl 1 bod b GDPR (zpracování je nezbytné
k plnění smlouvy nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy).

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy dle platných právních předpisů, jakož i do zániku vzájemných nároků vyplývajících z této smlouvy.

Plnění zákonných povinností Správce , zejména daňové a ohlašovací povinnosti – po dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností Správce, zejména do uplynutí promlčecí lhůty pro daňové povinnosti.

Právním základem zpracování v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění smlouvy je čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR a čl. 6 sekce 1 písmeno c GDPR v rozsahu nezbytném k tomu, aby Správce mohl plnit své zákonné povinnosti.

Projednávání stížností , tj. přijímání opatření k posouzení žádosti na základě uzavřené smlouvy nebo osobních údajů získaných od osoby podávající stížnost.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 oddíl 1 bod f GDPR, tedy oprávněný zájem Správce spočívající v zajištění nezbytných vyřízení v souvislosti s uzavřenou smlouvou a uplatnění nároků.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k posouzení stížnosti a vyřízení reklamací souvisejících s podanou stížností.

Posouzení možnosti ověření potenciálního dodavatele , to jsou údaje získané z obchodních nabídek, jejichž účelem je umožnit jednání k uzavření smlouvy mezi subjekty, tedy dolem – dodavatelem.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 oddíl 1 bod c, f GDPR, tedy oprávněný zájem Správce spočívající v zajištění nezbytných vyřízení v souvislosti s uzavřenou smlouvou a uplatnění nároků.

Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu spolupráce nebo jejího uplynutí, jakož i po dobu promlčení nároků, které mohou ze smlouvy vyplynout. V případě neposkytnutí součinnosti po dobu nejdéle 5 let ode dne získání osobních údajů.

Vyřizováním korespondence se rozumí veškeré možné činnosti související s vedením korespondence mezi Správcem údajů a subjekty údajů prostřednictvím klasické i elektronické pošty a IT systémů umožňujících tento typ korespondence.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 oddíl 1 bod f GDPR, tedy oprávněný zájem Správce spočívající v zajištění transparentnosti korespondence a spolupráce se subjekty údajů a zajištění informací v případě právní potřeby prokazování skutečností.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let v případě klasické nebo e-mailové korespondence. Tato lhůta může být delší, pokud předmětná korespondence slouží jiným účelům, ke kterým byl správce povinen.

Ochrana proti pohledávkám a vymáhání pohledávek, tedy v situacích, kdy je nutné zajistit důkazy v rámci zákonem povolených řízení směřujících k získání pohledávek za objednané nebo prodané výrobky.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 oddíl 1 bod c ve spojení s čl. 118 CC, čl. 6 oddíl 1 bod f GDPR, tedy oprávněný zájem Správce spočívající v zajištění nezbytných vypořádání

v souvislosti s uzavřenou smlouvou vymáhání reklamací.

Osobní údaje budou uchovávány do uplynutí promlčecí doby nebo uplynutí vzájemných nároků.

Zajištění bezpečnosti osob a majetku v dole a na železniční vlečce v Kamienné Hoře, což zahrnuje pořizování videozáznamu v oblastech pokrytých videomonitoringem, o čemž svědčí i tam umístěné grafické značení.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 oddíl 1 bod f GDPR

Osobní údaje jsou zaznamenávány ve formě elektronického video záznamu a budou uchovávány po dobu nejdéle 2 týdnů do přepsání. Pokud je obrazový záznam důkazem v řízení vedeném podle zákona nebo záznamy mohou být důkazem v řízení, prodlužuje se doba uchovávání záznamů až do pravomocného skončení řízení. Po uplynutí této doby budou nahrávky zničeny způsobem, který znemožní jejich přehrávání.

Vedením náborového řízení se rozumí činnosti související s potenciálním zaměstnáním zaměstnance k práci v Dole Ogorzelec na základě předložené nabídky.

Osobní údaje v rozsahu uvedeném v ustanoveních pracovního práva [čl. 22 1 zákona ze dne 26. června 1974, zákoník práce (sbírka zákonů z roku 2019, položka 1040, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen zákoník práce) a nařízení ministra rodiny, práce a sociální politiky z prosince 10, 2018 o dokumentaci zaměstnanců ( Journal of Laws 2018, bod 2369).“ budou zpracovány za účelem provedení aktuálního náborového řízení [čl. 22 1 § 1 písm 4 – 6 zákoníku práce v souvislosti s žert. 6 sekce 1 písmeno b GDPR. V případě údajů uvedených v čl. 22 1 § 1 písm 1 – 3 zákoníku práce vycházejí z Čl. 6 sekce 1 písmeno c GDPR].

Poskytnutí dalších údajů v zákonem neuvedeném rozsahu bude považováno za souhlas [čl. 6 sekce 1 písm. a GDPR] ke zpracování těchto osobních údajů. Vyjádření souhlasu je v tomto případě dobrovolné a takto vyjádřený souhlas lze kdykoli odvolat.

Osobní údaje budou zpracovávány i při následném náboru zaměstnanců, pokud s tím souhlasíte [čl. 6 sekce 1 písm. a GDPR], které lze kdykoli odvolat.

Pokud doklady obsahují údaje uvedené v čl. 9 sekce 1 GDPR, bude nutný váš souhlas s jejich zpracováním [čl. 9 sekce 2 písm a GDPR], které lze kdykoli odvolat.

Osobní údaje budou uchovávány do ukončení náborového procesu a v případě souhlasu se zpracováním údajů pro budoucí účely náboru – po dobu jednoho roku od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby budou předložené dokumenty obsahující Vaše osobní údaje vymazány.

Souvisí se vznikem a průběhem pracovního procesu a služebních povinností i s plněním úkolů na základě uzavřené smlouvy.

Osobní údaje budou zpracovávány pro účely související se zaměstnáním, zejména: školení, pracovní lékařství, pracovní úrazy, přiznávání sociálních dávek, služební cesty, účetnictví, pojištění a daně, poskytování komerčních sociálních výhod a skupinové pojištění – v případě nástupu, bezpečnost a organizace práce, vyřizování reklamací, IT bezpečnost a ochrana zdrojů zaměstnavatele, provádění vizuálního a elektronického monitorování.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 sekce 1 písmeno a GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů) a c GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce) a čl. 9 sekce 2 písm b GDPR (zpracování je nezbytné pro plnění povinností a výkon konkrétních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a sociální ochrany).

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání pracovní smlouvy do skončení pracovního poměru. Osobní spisy a dokumenty ovlivňující stanovení základu pro výpočet příspěvků budou uloženy:

 1. 50 let od skončení pracovního poměru v případě osob zaměstnaných před 1. 1. 1999,
 2. 50 let od skončení pracovního poměru v případě osob zaměstnaných po 1.1.1999,
 3. 10 let od skončení pracovního poměru v případě osob zaměstnaných po 1.1.2019.

Daňové doklady PIT-11 budou uchovávány po dobu 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém uplynula lhůta pro zaplacení daně, ostatní doklady po dobu 3 let.

Marketingové aktivity , v případě vyjádření dobrovolných a nepovinných souhlasů – spočívající v poskytování Vám informací o produktech prodávaných Správcem, akcích, cenících a dalších informacích, jakož i o propagačních akcích, školeních a dalších aktivitách Správce, rovněž na základě o samostatných souhlasech prostřednictvím zpráv zasílaných na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a při telefonických hovorech s Vámi – do odvolání příslušného souhlasu.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, tedy váš dobrovolný souhlas se zpracováním vašich údajů pro marketingové účely. Pokud však souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení také na vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, bude právním základem rovněž čl. 10 zákona ze dne 18.7.2002 o poskytování elektronických služeb a čl. 172 zákona ze dne 16.7.2004 – Zákon o telekomunikacích.

V rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány na základě samostatného souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat. To však neovlivní zákonnost zpracování údajů prováděného před jejich odvoláním.

Příjemci osobních údajů jsou subjekty poskytující služby Správci a orgánům veřejné moci podle platných právních předpisů. Mezi takové subjekty patří: subjekty zahrnují: poskytování IT služeb, zejména databázových služeb a hostingu mimo infrastrukturu správce; poskytování technických, právních, účetních a personálních poradenských služeb; poskytování služeb archivace a likvidace dokumentů, kurýrní a příbuzné společnosti.

Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku na základě oprávněných zájmů – můžete vznést námitku z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací a pro potřeby přímého marketingu – můžete v každém případě namítnout.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat e-mailem prostřednictvím webové stránky https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt , nebo poštou na adresu: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 nebo telefonicky 0048 22 531 03 00.

Ohledně vašich osobních údajů nebudou činěna žádná automatizovaná rozhodnutí , a to ani formou profilování.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření a realizaci této smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů znemožní uzavření a realizaci smlouvy.

Zásady provádění řízení v oblasti ochrany osobních údajů a výkonu práv subjektů údajů v Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o.

Vážená paní/s

IDovolujeme si Vás informovat, že od 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volný pohyb těchto údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé jako GDPR. Úplné znění nařízení je k dispozici na: https://uodo.gov.pl/pl/131/224

Definice

Správce – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o.

58-400 Kamienna Góra, Ogorzelec 116, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovit právo Unie nebo členského státu;

Osobní údaje – znamenají informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita jednotlivce;

Subjektem údajů je fyzická osoba, která využívá služeb Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. a jako osoba spolupracující se správcem na základě občanskoprávní smlouvy, pracovní smlouvy nebo jiných smluvních subjektů za konkrétním účelem pro nebo jménem společnosti Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o.

Zpracování – znamená operaci nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo upravování, stahování, prohlížení, používání, zveřejňování zasílání, šíření nebo jiné takové sdílení, zařazování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení;

Zásady zpracování osobních údajů – jedná se o zásady uvedené v čl. 5 a čl. 25 GDPR. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. uplatňuje ohledně zpracování Vašich osobních údajů následující pravidla:

 • održování zákona,
 • spolehlivost a transparentnost,
 • omezení účelu zpracování,
 • minimalizace dat,
 • přesnost údajů,
 • omezení skladování,
 • bezúhonnost a důvěrnost,
 • odpovědnost,
 • ochrana dat podle návrhu a ochrana dat ve výchozím nastavení;

Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu. Orgány veřejné moci, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního postupu v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s pravidly ochrany údajů platnými pro účely zpracování;

Orgán dozoru – v souladu s čl. 4 bod 21 GDPR nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem v souladu se zásadami uvedenými v čl. 51 GDPR. V Polsku ode dne nabytí účinnosti GDPR, tedy od 25. května 2018, vykonává funkci dozorového orgánu předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů https://uodo.gov.pl

Profilování – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití osobních údajů k vyhodnocování určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovídání aspektů týkajících se výkonu této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdravotního stavu. , osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyb;

Třetí země – země, která není členem Evropské unie a nepatří do Evropského hospodářského prostoru (EHP zahrnuje země EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko);

Cookies – neboli cookies, jsou krátké textové soubory uložené v paměti počítače, které server odešle do zařízení, když navštívíte danou webovou stránku. Soubor cookie obsahuje informace o webové stránce, ze které pochází, době vypršení platnosti souboru cookie a identifikační číslo prohlížeče. Soubory cookie se používají k přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a následně k optimalizaci těchto webových stránek.

Práva subjektů údajů

 1. V rámci umění. 13 GDPR – právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů v situaci, kdy své osobní údaje sami poskytujete

Na základě ustanovení v Čl. 13 sekce 1 a 2 GDPR zaměstnanci Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. poskytuje informace obsažené v tomto článku v době shromažďování osobních údajů nebo odpovídání na vaši korespondenci přijatou společností Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o.o Výše uvedené informace se nepřenesou, pokud je již máte.

 1. V rámci umění. 14 GDPR – právo na informace, když vaše osobní údaje dosáhnou Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o.o z jiných zdrojů

  Na základě ustanovení v Čl. 14 sekce 1 a 2 GDPR, informace Vám musí být poskytnuty v přiměřené lhůtě po získání Vašich osobních údajů, nejpozději však do 30 dnů, nebo pokud mají být osobní údaje použity pro komunikaci s Vámi, nejpozději do prvním sdělením, nebo pokud mají být vaše osobní údaje předány jinému příjemci – nejpozději při jejich prvním sdělení.

  Výše uvedené informace se nepřenášejí, pokud je již máte a v dalších případech uvedených v čl. 14 sekce 5 GDPR (zejména v případě, kdy je získávání nebo zpřístupňování vašich osobních údajů výslovně upraveno zákonem).

 1. V rámci umění. 15 GDPR – právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že se můžete obrátit na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. dotaz, zda subjekt zpracovává Vaše osobní údaje. Ve světle ustanovení obsažených v čl. 15 sekce 1-3 GDPR můžete získat informace týkající se účelu zpracování, kategorie, informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, plánované době uchovávání osobních údajů, informace o právech, informace o zdroji údajů, pokud nebyly shromážděny přímo od subjektu údajů jsou informace o automatizovaném rozhodování, informace nebo údaje předávány do třetí země.

 1. V rámci umění. 16 GDPR – právo na opravu osobních údajů

Toto právo znamená, že se můžete obrátit na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. opravit nebo doplnit Vaše údaje a případné aktualizace by měly být omezeny na účel jejich zpracování.

 1. V rámci umění. 17 GDPR – právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

rámci tohoto práva můžete požádat o okamžité vymazání vašich osobních údajů, pokud nastane jedna z okolností uvedených v čl. 17 sekce 1 GDPR však ve světle čl. 17 sekce 3 GDPR stanoví okolnosti, za kterých toto právo nelze uplatnit.

Nejčastějším důvodem pro odmítnutí výkonu práva na výmaz osobních údajů bude nutnost jejich uchování po dobu:

………………………………..

 1. V rámci umění. 18 GDPR – právo na omezení zpracování

Toto právo zahrnuje nutnost omezit zpracování údajů pouze na jejich uložení, pokud toto právo uplatníte v souladu s čl. 18 sekce 1 GDPR, pokud zpochybníte přesnost svých údajů, vznesete námitku proti vymazání osobních údajů, jejichž zpracování je nezákonné, když Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale jsou potřebné pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu nároků, byla podána námitka podle čl. 21 sekce 1 GDPR. Podle tohoto zákona, než bude omezení zpracování zrušeno, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o.o Vám v této souvislosti poskytne informace.

 1. V rámci umění. 19 GDPR – právo být informován o opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování

Na základě tohoto článku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. informuje o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 sekce 1 a umění. 18, každý příjemce, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o.o o těchto příjemcích informuje subjekt údajů, pokud o to subjekt údajů požádá.

 1. V rámci umění. 20 GDPR – právo na přenositelnost údajů

Toto právo můžete uplatnit, pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo za účelem plnění uzavřené smlouvy a automatizovaným způsobem (nezahrnuje údaje zpracovávané v klasické (papírové) podobě). požadovat, aby vaše osobní údaje byly předány společností Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o.o

 1. V rámci umění. 21 GDPR – právo vznést námitku

V Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o., bude toto právo uplatněno v omezených případech. Důsledkem podání námitky je zákaz dalšího zpracování osobních údajů, pokud správce neprokáže, že existují platné právně oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami.

 1. V rámci umění. 22 GDPR – automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování

V Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. nejsou ohledně vás činěna žádná rozhodnutí, která by pro vás měla konkrétní právní účinky nebo se vás jinak významně dotýkala a která jsou založena výhradně na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování.

Způsob a lhůty pro práva uplatňovaná na žádost podle čl. 15-21 GDPR

Vzhledem k vaší žádosti podle čl. 15-21 GDPR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. je povinen Vám poskytnout veškeré informace za podmínek a ve lhůtách uvedených v čl. 12 GDPR. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec“ Sp. z o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, Vám budou poskytnuty informace o úkonech, které byly v souvislosti s Vaší žádostí učiněny.